Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου σύνθετου υφάσματος αποτελούμενου από δύο μη-υφαντά υφάσματα τα οποία θα εσωκλείουν στο εσωτερικό τους ποσότητα προσροφητικού υλικού με εφαρμογή στη δέσμευση πετρελαίου για καθαρισμό πετρελαιοκηλίδων. Το λαμβανόμενο σύνθετο υλικό θα διαθέτει βελτιωμένη σχέση κόστους/οφέλους σε σύγκριση με υφιστάμενα εμπορικά προϊόντα, οικολογικό χαρακτήρα και υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Παρόλο που τα πορώδη υλικά παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα από φυσικοχημικής άποψης, η χρήση τους στην απορρύπανση των θαλασσών από πετρελαιοκηλίδες είναι περιορισμένη, καθώς είναι δύσκολη η περισυλλογή τους μέσα από το θαλάσσιο περιβάλλον μετά τη χρήση. Είναι ευνόητο ότι η δημιουργία βελτιωμένων, οικονομικά ανταγωνιστικών σύνθετων μη-υφαντών προϊόντων που εμπεριέχουν πορώδη σωματίδια με βελτιωμένες προσροφητικές ιδιότητες  για το πετρέλαιο είναι κάτι το οποίο θα έχει σημαντική εμπορική ζήτηση, καθώς η ενσωμάτωση των προσροφητικών σωματιδίων στο μη-υφαντό ύφασμα επιλύει το πρόβλημα της ανάκτησης των σωματιδίων από τη θάλασσα μετά τη χρήση τους. Συνεπώς, η στόχευση στο παρόν έργο είναι στην ανάπτυξη αποδοτικών τεχνικών σύνθεσης προσροφητικών υλικών που να επιδέχονται άμεσης κλιμάκωσης μεγέθους για βιομηχανική παραγωγή σε συνδυασμό με τη χρήση πρώτων υλών χαμηλού κόστους. Στη συνολική σχεδίαση υπεισέρχεται και ο παράγοντας της αειφορίας με επιλογή ανανεώσιμων πρώτων υλών (βιόμαζα) για τη σύνθεση των προσροφητικών υλικών. Επιπλέον, η ανάπτυξη των υλικών θα επιδιωχθεί και με τη χρήση ορυκτών πρώτων υλών για καλύτερη διαχείριση του κινδύνου. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς του τελικού προϊόντος θα γίνει σε συνθήκες που προσομοιάζουν στις πραγματικές, με βάση την εμπειρία και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό της New Naval, ενώ θα μελετηθεί η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος σε πραγματική κλίμακα με θεώρηση όλων των τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την αποδοτικότητα του εγχειρήματος.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία  καινοτόμων βιομηχανικών προϊόντων με σημαντικό εμπορικό και οικονομικό αντίκτυπο:

(α) Αύξηση των πωλήσεων στα μη-υφαντά για την παγκόσμια αγορά,

(β) επέκταση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της εταιρειών,

(γ) νέες επενδύσεις - νέες θέσεις εργασίας,

(δ) ισχυροποίηση της θέσης, της φήμης και του περιβαλλοντικού προφίλ των εταιρειών λόγω της προώθησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό,

(ε) εκκίνηση μιας νέας συνεργασίας μεταξύ των Thrace NG και New Naval.

 

Οι πτυχές της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων θα περιγράφονται στο συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο θα υπογραφεί από όλους τους εταίρους με την έναρξη του έργου. Το έργο ενσωματώνει δράσεις προστασίας αλλά και ευρείας διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με στόχευση την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό.